ÿþ=============================================================== 7MO2ãN,l‰[hQKb:gÿ =============================================================== 1859374---- gÁ‹14§~----850CQ 7793723---- gÁ‹15§~----850CQ =============================================================== 8MOŒNãN =============================================================== 24745306----28§~----100CQ 71594079----24§~----100CQ 34278444----40§~----260CQ 36738469----35§~----130CQ 41528461----36§~----130CQ 49301542----35§~----130CQ 89459230----36§~----130CQ =============================================================== 9MOÒyÑ~Kb:gÿ =============================================================== 109298722----Q„Ÿ:15|I{§~:24|}YËSpe:3----25CQ 109858621----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:45----25CQ 110019903----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:59----35CQ 110024094----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 110047831----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 110057140----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:1----25CQ 110075628----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:45----30CQ 110120044----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:0----35CQ 112797961----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 113301715----Q„Ÿ:14|I{§~:24|}YËSpe:22----25CQ 113324384----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 113327685----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 113370406----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 115508552----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:3----25CQ 115540991----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:13----25CQ 115596076----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:4----25CQ 117706482----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 117754363----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:31----25CQ 117758687----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:54----25CQ 147100016----Q„Ÿ:15|I{§~:22|}YËSpe:3----25CQ 147422264----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 147444293----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:19----25CQ 147477763----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147478707----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:3----25CQ 147491114----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:8----25CQ 147771145----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 147772554----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:9----25CQ 147772664----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147773409----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:3----25CQ 147774780----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147775081----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:10----25CQ 147775096----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147775174----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147775512----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:8----25CQ 147775735----Q„Ÿ:15|I{§~:27|}YËSpe:58----25CQ 147779137----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:4----25CQ 147779765----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:3----25CQ 147808585----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:4----25CQ 147834445----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 147844490----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:4----25CQ 147844492----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:2----25CQ 147904441----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 147933342----Q„Ÿ:15|I{§~:27|}YËSpe:2----25CQ 147933368----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 147935554----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:11----25CQ 147998760----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 147999139----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:29----25CQ 147999374----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:2----25CQ 149055589----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149111018----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149111346----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149134446----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149171113----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149174440----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149176665----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149207774----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:10----25CQ 149214443----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149222173----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149222583----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149222816----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149233342----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149233357----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149251114----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:2----25CQ 149296669----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149300024----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:5----25CQ 149322296----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:8----25CQ 149344437----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:10----25CQ 149345557----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149352773----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 149353521----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:96----25CQ 149360009----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:5----25CQ 149366617----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:3----25CQ 149444095----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149444096----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:5----25CQ 149444645----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149487453----Q„Ÿ:14|I{§~:36|}YËSpe:72----35CQ 149509994----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149522230----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149533313----Q„Ÿ:14|I{§~:27|}YËSpe:1----25CQ 149533374----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149555096----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:4----25CQ 149588815----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149599751----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:2----25CQ 149604443----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:2----25CQ 149611140----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149662221----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:32----25CQ 149666258----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149700053----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149777929----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149823382----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149823383----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149934700----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:22----25CQ 149991326----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149992062----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:10----25CQ 149992076----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 149992338----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:18----25CQ 149994765----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:4----25CQ 149995847----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:18----25CQ 149995916----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 149998764----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:28----25CQ 149998967----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 150002619----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----30CQ 150005138----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----30CQ 150009483----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:2----25CQ 150009748----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:1----25CQ 150009758----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----30CQ 150010107----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 150107776----Q„Ÿ:15|I{§~:26|}YËSpe:2----30CQ 150222183----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----30CQ 150347280----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----20CQ 150455538----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:65----25CQ 150466672----Q„Ÿ:14|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 150493777----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:25----45CQ 150617186----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:0----25CQ 150732738----Q„Ÿ:14|I{§~:24|}YËSpe:100----25CQ 150777135----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:13----30CQ 151990699----Q„Ÿ:13|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 153289320----Q„Ÿ:4|I{§~:28|}YËSpe:0----25CQ 156391124----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 157319319----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:11----25CQ 164972219----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 170490055----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:5----25CQ 172070624----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 172471028----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 172902902----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 182472629----Q„Ÿ:14|I{§~:22|}YËSpe:291----35CQ 183091627----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 183972187----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 184456007----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 184612612----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:25----25CQ 184861861----Q„Ÿ:14|I{§~:25|}YËSpe:23----25CQ 192325691----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 192532917----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 193525959----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 194115859----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 194232897----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 194619598----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 194764428----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 249857816----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 277442059----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 282257415----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 285349503----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 301098098----Q„Ÿ:12|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 302302623----Q„Ÿ:11|I{§~:24|}YËSpe:0----25CQ 302321903----Q„Ÿ:11|I{§~:25|}YËSpe:15----25CQ 302322792----Q„Ÿ:11|I{§~:26|}YËSpe:7----25CQ 303368574----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:295----35CQ 304574688----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 305063832----Q„Ÿ:7|I{§~:25|}YËSpe:232----35CQ 305228895----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:6----25CQ 305352523----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 306159863----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:115----30CQ 306382523----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 306511785----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:7----25CQ 306775540----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:11----25CQ 306898926----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 306930994----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 307036514----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 307353561----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:112----30CQ 307606282----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:6----25CQ 307625369----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:118----30CQ 307723082----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 308178420----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:192----30CQ 308476707----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 314438935----Q„Ÿ:11|I{§~:53|&^¤:2399358----180CQ 318022253----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----30CQ 318023131----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----30CQ 318066609----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 318111421----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 318187774----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:3----25CQ 318210975----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 318211191----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 318222137----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 318333273----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 318424448----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 318444837----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 318444954----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:5----25CQ 318453335----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----25CQ 318472224----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:51----25CQ 318483330----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:7----25CQ 318566697----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:10----30CQ 318588873----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----40CQ 318611150----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:3----30CQ 318710327----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 318889331----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:32----40CQ 319006869----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 319516589----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 320346173----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:111----25CQ 320551568----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320584376----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:2----20CQ 320595735----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 320652806----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:0----25CQ 320696524----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 320706719----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:7----25CQ 320758028----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:17----25CQ 320758605----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320775961----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320785872----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 320796117----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 320817446----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 320822765----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:10----25CQ 320823732----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320846816----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 320852072----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320858930----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320928658----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320943757----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:2----20CQ 320950702----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320995682----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 320997546----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321006130----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321024267----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321037570----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321044206----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321057097----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321087428----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321088357----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321121849----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321130570----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321149575----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321166023----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:0----30CQ 321176173----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321185997----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321250127----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321251502----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321255615----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321257736----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321285620----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321315436----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321336016----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321350422----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321370983----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 321481148----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 321506818----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321507463----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321508675----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321524967----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 321528069----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:0----30CQ 321554467----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 321593170----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----30CQ 321602549----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321634097----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 321651179----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 321691589----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321692061----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321706972----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321718928----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321723165----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321785965----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 321833571----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321852732----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 321880185----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321993867----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 321994202----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 326118158----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 326136940----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 326148913----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 326160319----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:10----25CQ 326170885----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 326254117----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 326594706----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 326713571----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 326800879----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 327005644----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:2----20CQ 327020208----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:4----25CQ 327022625----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 327107318----Q„Ÿ:3|I{§~:24|}YËSpe:4----25CQ 327138072----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 327209461----Q„Ÿ:3|I{§~:24|}YËSpe:0----20CQ 327259763----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 327560019----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 327572833----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 327583993----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 327650489----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:2----20CQ 327684778----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 327720837----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 327817952----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 327841082----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 327846695----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 327964191----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:6----20CQ 327964861----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:216----30CQ 327990509----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:9----25CQ 328157279----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 328164453----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 328185912----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:4----25CQ 328194907----Q„Ÿ:1|I{§~:25|}YËSpe:9----20CQ 328521708----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 328561238----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 328608562----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 328613573----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:1----25CQ 328635347----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 328657696----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 328679845----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 328695339----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 328782674----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 328785209----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 328927076----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 328981594----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 329002761----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 329013380----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 329063992----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:17----25CQ 329108172----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 329136503----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 329204821----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 329316030----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 329535675----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 329536485----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 329642863----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 329656414----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 329671429----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:129----25CQ 329675027----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 329723263----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 329750743----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:243----30CQ 329960162----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330165331----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330291832----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330532985----Q„Ÿ:5|I{§~:25|}YËSpe:20----25CQ 330632668----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330695323----Q„Ÿ:5|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330799855----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 330927696----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 331001369----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 331039510----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:8----25CQ 331275463----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 332898501----Q„Ÿ:5|I{§~:25|}YËSpe:1----25CQ 332984889----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 335022926----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 337395389----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 342478036----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 342499694----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:12----20CQ 342571950----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 342841348----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 342882558----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 343039590----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:106----25CQ 353834368----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----30CQ 353868704----Q„Ÿ:2|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 354440346----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354440637----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354440651----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354441242----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354441453----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354441815----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354441824----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354442014----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354442045----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354442342----Q„Ÿ:6|I{§~:36|}YËSpe:0----40CQ 354442452----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354442616----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----40CQ 354589492----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:3----20CQ 355661673----Q„Ÿ:11|I{§~:24|}YËSpe:1----25CQ 355668280----Q„Ÿ:11|I{§~:24|}YËSpe:1----25CQ 356366032----Q„Ÿ:12|I{§~:24|}YËSpe:1----25CQ 356371627----Q„Ÿ:12|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 361262113----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 361755404----Q„Ÿ:12|I{§~:37|}YËSpe:255----35CQ 361778415----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 361933768----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 362625458----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:1----20CQ 363205343----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 369675245----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 369746869----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 371576915----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 371599965----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:5----25CQ 372259355----Q„Ÿ:4|I{§~:24|}YËSpe:4----25CQ 379208706----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 381117935----Q„Ÿ:7|I{§~:25|}YËSpe:87----30CQ 381435554----Q„Ÿ:3|I{§~:24|}YËSpe:0----25CQ 381980050----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 383666793----Q„Ÿ:7|I{§~:25|}YËSpe:13----30CQ 385978636----Q„Ÿ:12|I{§~:24|}YËSpe:8----25CQ 386491047----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 390044843----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 394441507----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:6----25CQ 457772884----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 457773050----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 457778545----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 458160198----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 459874140----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 462670047----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 513216581----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 513969657----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 523926758----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 526638613----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 528101612----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 529681824----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 534078613----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 546196019----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 565591213----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 565877618----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 584429763----Q„Ÿ:10|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 599675613----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 599730290----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 616762283----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 624261256----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 632944879----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 635658529----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 647833692----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 652708516----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 652966453----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 671606235----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 672061623----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 691626138----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 691816371----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 718199382----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 723256682----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 724901330----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 726700579----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 727321190----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 728043218----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 728325861----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 728860273----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 729688016----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 731778720----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 732310677----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 735009523----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 735603769----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 753856230----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 755961979----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 761996268----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 763742567----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 764482707----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 766352565----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 768185830----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:23----35CQ 768185955----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:8----35CQ 768186068----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:13----35CQ 768186309----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:21----35CQ 768186322----Q„Ÿ:6|I{§~:36|}YËSpe:24----35CQ 768187009----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:3----35CQ 768275591----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:5----35CQ 768282616----Q„Ÿ:6|I{§~:36|}YËSpe:0----35CQ 768282920----Q„Ÿ:6|I{§~:36|}YËSpe:0----35CQ 768283379----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 768283638----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 768286365----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:1----35CQ 768287023----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:0----35CQ 768288319----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:1----35CQ 768306073----Q„Ÿ:6|I{§~:37|}YËSpe:1----35CQ 771193090----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 771518915----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 781029819----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 783016643----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----20CQ 783226282----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 783497401----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----20CQ 783791384----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 825875969----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 826911859----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 838729016----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 851124466----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 878530673----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 892507913----Q„Ÿ:5|I{§~:25|}YËSpe:5----25CQ 893753660----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 896738571----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:0----25CQ 896827386----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 898507726----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 908905246----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 917233983----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 917996347----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 918534369----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 923588547----Q„Ÿ:5|I{§~:25|}YËSpe:11----20CQ 925110107----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 927033649----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 927100297----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 927799011----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 930586097----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 932203601----Q„Ÿ:3|I{§~:25|}YËSpe:8----25CQ 934816461----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----20CQ 969231081----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 971241837----Q„Ÿ:4|I{§~:25|}YËSpe:2----20CQ 979313530----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 983095025----Q„Ÿ:4|I{§~:27|}YËSpe:0----25CQ 990084698----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 993573296----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ 997675219----Q„Ÿ:4|I{§~:26|}YËSpe:0----25CQ